Fuse vent for maglock

Fuse vent for maglock

NO Magnets

NO Nut

No washers