Fuse vent for maglock

€3.50

Fuse vent for maglock

NO Magnets

NO Nut

No washers